Make your own free website on Tripod.com
การเตรียมตัวก่อนที่จะนั่งกรรมฐาน
1.	ต้องเป็นคนมีคุณธรรมประจำใจ ไม่คิดไปในทางฝ่ายต่ำ
2.	ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ที่มากระทบ
3.	ไม่นิยมทำอะไรที่แปลกๆ ที่ผู้อื่นเขาไม่ทำ
4.	ปกติเป็นผู้มีเมตตาธรรมประจำใจ
5.	กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
6.	ซื่อตรงต่อตัวเองและผู้อื่น
7.	จิตใจปกติอยู่ด้วยความบริสุทธิ์
8.	มีความอ่อนน้อมอยู่ภายใน
9.	ว่ากล่าวตักเตือนได้ง่าย
10.	ไม่ลืมไม่หลงตัวเอง
11.	ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองและผู้อื่น
12.	รักความสงบ
13.	ไม่วุ่นวายเรื่องภารกิจที่ทำอยู่ประจำ
14.	มีความเคารพและกตัญญูต่อผู้อื่น
15.	เป็นผู้ขวนขวายใฝ่รู้
16.	ไม่ยึดติดในรูปแบบและปล่อยวางได้

โดย อาจารย์สมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์