Make your own free website on Tripod.com
คำแปลพระคาถาชินบัญชร

	พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
ผู้ทรงพิชิตพระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหะแล้ว
เสวย อมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ
 เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง
มี 28 พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิ 
พระพุทธเจ้าผู้จอมมุณีทั้งหมดนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ 
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวา 
พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกญทัญญะอยู่เบื้องหลัง 
พระอานนท์กับพระลาหุลอยู่หูขวา 
พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย 
มุณีผู้ประเสริฐ คือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ
ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะและพระสีวะลี 
พระเถระทั้งห้านี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส
เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย 
แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์
ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา 
พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง	
พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร 
เป็นเครื่องกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมานี้ 
ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนาชนิด 
มีสีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการ
เป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครอง ๗ ชั้น
ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอานันตะชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ 
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร แวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายในและภายนอกอันเกิดแค่โรคร้าย
คือโรคลมและโรคดีเป็นต้น  เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาจไปอย่าได้เหลือ
ขอพระมหาบุรุษทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น 
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชร 
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักษ์รักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาล
ด้วยคุณานุภาพแห่งสัจจธรรม
จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ 
ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า   ชนะข้าศึกศัตรู
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ 
และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรัญดรเทอญ