Make your own free website on Tripod.com
การทำสมาธิขั้นต้น
	การเริ่มทำสมาธิ
	จิตใจของคนเรา ก็เหมือนลิงที่ถูกผูกเอาไว้ เราไม่สามารถจะสั่งให้มันนิ่งได้ง่ายๆ 
วิธีเริ่มต้นของการทำสมาธิ ในแต่ละอาจารย์ จะมีวิธีการแตกต่างกัน ในที่นี้ จะกล่าวถึงหนึ่งใน
วิธีที่ตัวเองได้เคยปฏิบัติมา แล้วเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่ยากเกินไปนัก  เมื่อได้ทำบ่อยๆ  จนชำนาญ
แล้ว ก็จะเข้าถึงสมาธิขั้นต้นได้ง่าย
	วิธีการเริ่มจาก การสวดมนต์ ไหว้พระ แล้วนั่งที่หน้าหิ้งพระ นั่งหลับตาในท่าที่เรา
สบายๆ เมื่อเราหายใจเข้า ก็ให้พิจารณาลมหายใจที่ผ่าน ปลายจมูก ลงไปถึงในปอด ลงไปจน
สุดลมหายใจ แล้วหยุด แล้วปล่อยลมหายใจออกมา ตามลมหายใจที่กลับออกมา  อาจจะใช้คำ
ภาวนา ตามที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ก็ได้ เช่น เข้า-พุทธ ออก-โธ  เมื่อเราได้ตามลมหายใจ อย่าง
สม่ำเสมอโดย ไม่หายไปไหน เราก็จะเริ่มพิจารณา ลมหายใจของเรานั้นว่า มีลักษณะอย่างไร
ตื้น-ลึก , หยาบ-ละเอียด , เบา-แรง เพียงใด  หากว่าใจเรายังไม่สงบพอ ก็จะมีช่วงที่ลมหายใจ
ขาดช่วงไป โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราฝึกทำไปอย่างต่อเนื่อง จะพบว่า เราจะสามารถรับรู้ถึงลม
หายใจที่ผ่าน เข้า ออก ของเราอยู่ตลอดเวลา 
	เมื่อเราพิจารณา ลมหายใจ ทั้ง 6 อย่างได้ละเอียดดีแล้ว ลองควบคุมลมหายใจของ
เราดู โดยเราสามารถจะ กำหนดให้ช้า - เร็ว เบา-แรง ได้ เราสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ใน
ช่วงที่เรามีอาการ โกรธ หรือตื่นเต้น ให้กำหนดลมหายใจให้ช้าและเบาลงก็จะทำให้ความโกรธ
หายไปได้เร็วขึ้น